Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024. március 1-től

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek –

Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Nagy Ágnes egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.nokaneten.hu honlap (weboldal) címről elérhető szolgáltatások igénybevétele során irányadó általános szerződési feltételeket. A www.nokaneten.hu weboldal egy része a webáruház is, ahol ténylegesen megtörténik a Szolgáltatás megrendelése. 

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A jelen honlapon történő vásárlás (internetes megrendelés) a távollévők között megkötött szerződésnek minősül, vagyis a szerződéskötésre a vállalkozó és a fogyasztó/vállalkozó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nyelve magyar.

Az európai uniós és a magyar jogszabályok alapján érvényesek az online úton megkötött szerződések, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint az írásban kötött vagy szóban létrejött megállapodásokhoz. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti távollévők között létrejött szerződésnek minősül, melyre vonatkoznak a szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeire pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Ptk. rendelkezései irányadók.

A megrendeléssel, a szolgáltatás nyújtásával és a hivatalos honlapon található információkkal kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok.

A Szolgáltató adatai:

Név:                                       Nagy Ágnes egyéni vállalkozó

Székhely:                              6000, Kecskemét, Szép utca 1. 

Statisztikai számjel:             55576901-7311-231-03

Adószám:                             55576901-1-23

Közösségi adószám: HU55576901

Számlaszám:                        11773322-07122981

Email cím:                             hello@nokaneten.hu 

Telefonszám:                        +36-30-830-52-28

A weboldal/hivatalos honlap címe: https://nokaneten.hu

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Mail: support@tarhely.eu,  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510

Szerver neve: SzerverTerem 1 – BIX,  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18- 22. SzerverTerem 2, 1138 Budapest, Váci út 188.

Dokumentumok őrzése: Google Drive

Weboldalt védő biztonsági szoftverek: Akismet Anti-spam: Spam Protection, Wordfence Security, reCaptcha by BestWebSoft

Szolgáltatás jellege: üzletviteli tanácsadás, vállalkozásfejlesztés, vállalkozói mentorálás, tagsági jogviszonyt keletkeztető közösségi weboldal építése, blog felület biztosítása és blog bejegyzésekkel kapcsolatos tanácsadás, felület biztosítása egyéb szolgáltatások nyújtására, közvetített szolgáltatás (lásd: Tagsági jogviszony), online tanfolyamok készítése, amiket az Ügyfél önállóan dolgoz fel.

Alapvető rendelkezések:

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére különösen a Bevezetésben felsorolt jogszabályok és a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Jelen ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden, az ÁSZF hatályba lépése napján és azt követően megrendelt szolgáltatásokra.

3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhívom a figyelmét, hogy a Nők a Neten weboldala, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített karakterek, szövegek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi oltalom alatt áll. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítanak. A Szolgáltató szükség esetén jogosult a vonatkozó hatályos jogszabályok által megengedett keretek között érvényesíteni a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4  Ön, mint Ügyfél/Megrendelő/Igénybe vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő megrendeléssel Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

5. Az adott szolgáltatásnál előírtak figyelembevételével Megrendelő/Ügyfél/Igénybe vevő lehet minden cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), egyéni vállalkozó és jogi személy vagy vállalkozói tevékenységet végző egyéb szervezet (Továbbiakban: Vállalkozás). Természetes személyek esetén abban az esetben, ha a megrendelő nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

6. A jelen ÁSZF tartalma a Szolgáltató által egyoldalúan módosítható, melynek hatálybalépése előtt legkésőbb 8 nappal köteles tájékoztatni a regisztrált felhasználókat és a III. pont szerinti Tagokat. A közölt módosítások elfogadottnak tekinthetőek azok kifejezett elfogadásával, vagy ha a hatályba lépésig nem kerülnek vitatásra vagy bármely szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással).

Polgári Törvénykönyv értelmében:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Alapelvek (értékrend)

A Szolgáltató alap értékrendje:  

Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások igénybevétele során személyesen és aktívan közreműködik.

A Szolgáltatások által nyújtott fejlődésért és előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a

felelősség 100%-ban Ügyfelet terheli. A Tag/Ügyfél nyitott a Szolgáltatóval és az Alapítókkal való interaktív kommunikációra, ha kérdése van, azt a fejlődés érdekében felteszi. Az Ügyfél a saját fejlődése iránt maximálisan elkötelezett, azaz a kudarcok, félelmek ellenére is a céljaiért dolgozik, kitartóan. Az Ügyfél,tisztában van a saját felelősségével és kockázatvállalásával.

Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Szolgáltatások sikerének központi eleme ő maga, valamint, hogy a Szolgáltató/Alapítók e tekintetben nem ellenőrizheti(k) az Ügyfelet.

Az Ügyfél megismeri a jelen ÁSZF-et, így tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel, és ami ennél is fontosabb, a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit is megismeri, vagyis tisztában van azzal, hogy mit várhat el a Szolgáltatótól/Alapítóktól.

Az Ügyfél/Tag elfogadja a Szolgáltató-Ügyfél viszonyt, melynek elsődleges célja a munka és a szakmai fejlődés és nem a barátkozás. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybevételével vállalt célok eléréséhez alkalmazkodnia kell szellemben és lélekben és vállalja, hogy akadályok esetén szembe tud nézni önmagával, be tudja ismerni a hibáit és abból tanulva tovább lépni.

Az Ügyfél/Tag a Szolgáltatásokat vállalkozói szemlélettel veszi igénybe, vagyis a befizetett összeget olyan befektetésnek tekinti, amit megelőlegez magának annak érdekében, hogy a Nők a Neten közösségben elért fejlődését beépítse a vállalkozásába (termékébe, szolgáltatásába), így a későbbiekben azok megtérülnek.

A Közösségi Weboldal tagsági jogviszonya során a Tag tisztában van azzal, hogy ő értékesíti a saját termékeit, vagyis azt nem várja el mástól.

Az Ügyfél és a Szolgáltató a tiszteletteljes viselkedést és kommunikációt tartja szem előtt, kerüli a vádaskodást és a rágalmazást, valamint mások személyiségi jogait tiszteletben tartja. 

Az Ügyfél a szakmai minőséget tartja szem előtt, különös tekintettel a nokaneten.hu weboldalon, webáruházban és tanfolyami rendszerben közreadott tartalmai tekintetében.

Szolgáltatások köre:

A weboldalon található Szolgáltatások köre az alábbi csoportokra bontható. 

I.II.III.IV.
Nagy Ágnes ev. szolgáltatásaiNők a Neten szolgáltatások(Nagy Ágnes ev., Dr. Illés Nóra és Utasi Melinda alapítók által.)Közösségi WeboldalSzerző leszek!
Online TanfolyamokOnline TanfolyamokOnline SzolgáltatásokEseményekTagsági jogviszonyA Tagsági jogviszony alszolgáltatása és önállóan is igénybe vehető szolgáltatás.
 1. Nagy Ágnes ev. szolgáltatása

Nagy Ágnes ev. szolgáltatásai online tanfolyam/kurzus (továbbiakban: Online Tanfolyam) az alábbi linken elérhetőek: https://nokaneten.hu/project/nagy-agnes/ 

Nagy Ágnes ev. szolgáltatásaira a jelen ÁSZF II. pontjában rögzítettek, különösen az Online Tanfolyamra vonatkozó feltételek az irányadók.

 1. NŐK a NETEN szolgáltatások

Ezen szolgáltatási körben Nagy Ágnes ev., Dr. Illés Nóra és Utasi Melinda, mint a Nők a Neten közösség/márka alapító tagjai (továbbiakban: Alapítók) által közösen és együttesen nyújtott szolgáltatások tartoznak. Az Alapítók által nyújtott szolgáltatás szakmai színvonaláért együttesen felelnek. A Szolgáltatások igénybe vevői a jelen fejezetben a megrendelők (továbbiakban: Megrendelők). 

II.1. Tartalma

1. A Nők a Neten termékei és szolgáltatásai három csoportra bonthatóak, 

 1. a személyes közreműködést nem igénylő tanfolyam jellegű programok (továbbiakban: Online Tanfolyam) melyek termék jellegűek, és egyszeri megvásárlással a Megrendelő birtokába kerülnek, 
 2. azok a szolgáltatások melyek nyújtásához a Felek (offline vagy online) együttes személyes jelenléte és közreműködése szükséges (továbbiakban: Online Szolgáltatások) valamint,
 3. vállalkozói események, melyek online vagy offline kerülnek megrendezésre. Számos olyan esemény meghirdetésre kerül a weboldalon, amely nem a Szolgáltató által kerül megrendezésre. Ezen események további információi az adott esemény szervezőjének hivatalos honlapján érhetőek el.

2. Az Online Tanfolyamok és Online Szolgáltatások az aktuális tartalommal itt érhetőek el: https://nokaneten.hu/kurzusok/   

https://nokaneten.hu/termek/3-2-alkalmas-rapid-mentoralas/

Az események itt érhetőek el: https://nokaneten.hu/events/ 

3. A webáruházban az Alapítók részletesen feltüntetik a Szolgáltatások csoportjait, nevét, díját, valamint rövid leírás keretében ismertetik azok lényegét. Az Online Tanfolyamok pontos időtartamáról is írásban tájékoztatást nyújtanak, valamint az Online Szolgáltatás igénybevételének idejéről és módjáról a Felek egyeztetnek. 

4. Akciós ár bevezetéséről és annak időtartamáról az Alapítók teljes körűen tájékoztatják a Megrendelőt a weboldalon, a regisztrált felhasználókat pedig e-mail útján.

5. Az Alapítók bizonyos esetekben Kuponkódokat biztosítanak a Megrendelő részére, melynek felhasználásának menetéről a hivatalos honlapon vagy a regisztrált felhasználók részére e-mail útján nyújtanak tájékoztatást.

II.2. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata és feltételei

1. A Megrendelő kiválasztja a szolgáltatás típusát és a szolgáltatás fajtájától függően annak időpontját majd a “Foglalás” vagy a “Kosárba teszem” gombra kattintva a kosárba helyezi a szolgáltatást. Ezt követően a pénztárban összegzésre kerül a megrendelése, az esetleges kuponkód felhasználásra kerülhet majd a Megrendelő szükséges adatainak (név, számlázási cím, e-mail cím és telefonszám) megadásával és a fizetési mód kiválasztásával a megrendelés véglegesítésre kerül. “Megjegyzés” útján lehetőség van bármilyen többletinformáció megküldésére. A megrendelés nem kötött regisztrációhoz. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és azt, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.   A megrendelésről, annak véglegesítését követően azonnal, de legkésőbb a véglegesítést követő 48 órán belül visszaigazolás kerül megküldésre a Megrendelő részére e-mail útján. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg a Megrendelő részére az e-mail, úgy mentesül az ajánlati kötöttség/szerződéses kötelezettség alól. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

2. Adatbeviteli hiba esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul e-mailben értesíteni a Szolgáltatót az „Szolgáltató adatai’ pontban rögzített e-mail címen. A rendelés leadását követő 24 órában van lehetőség a korrigálásra garantáltan költségmentesen. Az ennél később leadott módosítási kérelmek esetén a Szolgáltató törekszik támogatást nyújtani a Megrendelőnek és anyagi teher keletkezése nélkül módosítani teljesítését, azonban anyagi felelősséget nem vállal a hibákból adódó károk tekintetében.

Felhívom a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra a Szolgáltatás. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért járó felelősségét kizárja.

3. A Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a 4.1.-4.2. pont rendelkezéseitől.

4. A Megrendelő közvetlen banki átutalás vagy Barion szolgáltatás útján teljesíti a fizetést. A banki átutalás díjmentes. A fizetéséről szóló számla és visszaigazolás e-mail formájában kerül kiküldésre a Megrendelő részére.   

5. Az Online Szolgáltatás igénybevétele online vagy offline formában történik. Az offline szolgáltatásnyújtás helye a Felek által kerül meghatározásra. Az Online Szolgáltatás nyújtása a Megrendelő által kiválasztott és a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban Skype, Zoom, Meet, Teams videohívás igénybevételével történik. A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával kerül sor, Megrendelő a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe. Felek rögzítik, hogy a Felek akarata vagy egyéb külső körülmény (pl. természeti katasztrófa, kihirdetett veszélyhelyzet) miatt szükséges Online Szolgáltatásnyújtás esetén – egészségvédelmi okokból – a teljesítés helye a Felek által biztosított és kijelölt hely, melyhez a tárgyi feltételeket (számítógép, internet, mobiltelefon) Megrendelő személy köteles biztosítani. Szolgáltató rendelkezik az Online Szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételekkel.

6. Az Alapítók kérhetik az Online Szolgáltatásnyújtás időpontjának megváltoztatását a már egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával, írásban. Amennyiben az Alapítók az egyeztetett időpont kezdetéhez képest 48 órán belül mondják le, kötelesek megfelelő helyettesítésről gondoskodni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult térítésmentesen a szolgáltatás pótlását igényelni.

7. A Megrendelő vállalja, hogy az Online Szolgáltatás nyújtása során az előre egyeztetett időpontokban pontosan megjelenjen, azon folyamatosan részt vegyen, valamint az alkalmakon és az otthoni felkészülés során együttműködően teljesítsen.

8. Megrendelő vállalja, hogy az Alapítókat haladéktalanul értesíti, amennyiben a szolgáltatás nyújtásának időpontján nem tud részt venni. A Megrendelő jogosult eseti jelleggel következmény nélkül az Online Szolgáltatás időpontjának lemondására és megváltoztatására a már egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával, előzetes szóbeli (telefon) és írásbeli (sms vagy e-mail) jelzés útján.

9. A fentiek alól kivételt képez a külső akadályozó, előre nem látható és ellenőrzési körön kívül eső körülmények folytán beálló ún. vis maior helyzet (pl.: természeti katasztrófa), amennyiben a Szolgáltatás nyújtására tényleges megvalósulására egyáltalán nincs lehetőség.

II.3. Határidők

1. Az Alapítók az Online Szolgáltatás megrendelését követő 7 napon belül felveszik a kapcsolatot Megrendelővel a szolgáltatásnyújtás időpontjának egyeztetése céljából. A szolgáltatás nyújtása a megrendeléstől számított három (3) hónapon belül valósítható meg. Három (3) hónap elteltével az Online Szolgáltatásra a Megrendelő nem jogosult, kivéve ha az Alapítók önhibájából marad el a kapcsolatfelvétel. Kivételt képeznek azok a szolgáltatások, melyek lebonyolítása 3 hónapnál hosszabb időt vesznek igénybe. Ez esetben a megrendeléstől számítva, az igényelt szolgáltatás időtartama plusz 3 hónapon belül le kell folytatni a szolgáltatás nyújtását

2. Az Alapítók az Online Tanfolyamokat a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül kötelesek megküldeni a Megrendelőnek.

3. Az Online Szolgáltatások között szereplő Támogató program teljes körű elvégzésére a megrendelőnek a megrendeléstől számított, termékleírásban szereplő határozott idő áll rendelkezésére. Az ott meghatározott időtartam elteltével a szolgáltatásra és a díjvisszatérítésre sem tarthat igényt. A Mentor program megkezdésének előfeltétele a Támogató program sikeres teljesítése. A Mentor programot a Megrendelő köteles a Támogató program befejezésétől számított 6 hónapon belül elvégezni. Hat hónap elteltét követően a szolgáltatás és a díjvisszatérítés sem követelhető. Az Alapítók a weboldalon egyértelműen tájékoztatják a Megrendelőket arról, hogy melyik szolgáltatás minősül Támogató programnak és melyik Mentor programnak.  A rapid mentorálás jellegű szolgáltatásokra a 6 hónapos határidő nem vonatkozik.

 1. KÖZÖSSÉGI WEBOLDAL

A Közösségi weboldal szolgáltatást kizárólag vállalkozások (továbbiakban: Vállalkozó) vehetik igénybe. A Közösségi weboldal szolgáltatás igénybevétele a csatlakozási díj (továbbiakban: Csatlakozási Díj) megfizetésével jön létre, majd a Vállalkozó választása szerint negyedévre vagy egy évre szóló tagdíj (továbbiakban: Tagdíj) teljesítésével a Közösségi weboldal tagjává válik (továbbiakban: Tag), ott tagsági jogviszonya keletkezik (továbbiakban: Tagság). A Tagság keletkezésének minimum feltétele a Csatlakozási díj és a Vállalkozó választása szerinti Tagdíj megfizetése. A Csatlakozási díj és a Tagdíj Barion szolgáltatással és átutalással is teljesíthető. A pénzügyi teljesítést követően válik a Tagság elfogadottá. A Tagság során a Szolgáltató által biztosított feltételek és egyéb szolgáltatások igénybevételével a Tag fejlesztheti a vállalkozását és a webáruházon keresztül értékesítést (továbbiakban: Értékesítés) folytathat. 

III.1.  A Tagság tartalma:

– Webáruház használata az értékesítés lebonyolításához

– Mini weboldal kiépítése a Tag megjelenésének és bemutatkozásának lehetősége

– Időpontfoglaló rendszer használata 

– 90 napos útmutató a sikeres online vállalkozói léthez a közösségi weboldalon (videó)

– „Szerző leszek!” blog felület használata (IV.pont) 

– Tanfolyami rendszer  

– + Ajándékba kapja a Nők a Neten Komplex Vállalkozói Online Kurzust is, mely videókból és munkafüzetekből áll. A kurzusról bővebben: https://nokaneten.hu/komplex-vallalkozoi-kurzus/ 

A Csatlakozási díj és Tagdíj befizetése által készül a Tagnak egy miniweboldal, ahol bemutatja magát, a vállalkozását és megjeleníti az online termékeit/szolgáltatásait az értékesítés érdekében. Amennyiben a Tag tanfolyamokat kíván értékesíteni, úgy a számára elkészül az oktatói admin felülete, ahol láthatja az eladott tanfolyamai értékesítéséből befolyt összeget. Az eladott termékek/szolgáltatások egy közös használatú Google Drive táblázatban vannak vezetve, mellyel minden hónap elején az Alapítók elszámolnak és minden hónap 5. napjáig e-mailben értesítik a Tagot a Rendszerhasználati díjjal csökkentett bevétele összegéről. Ezen összegről az értesítést követő 5 napon belül a Tag számlát állít a Szolgáltató részére, melyben minimum 5 napos fizetési határidőt tűz ki. Továbbá az online termékei felkerülnek online tanfolyamok esetén az Online Tanfolyami rendszerbe és webshopba, online szolgáltatás esetén a webshopba. A terméknek online tanfolyam esetén online tanfolyami oldala és termék oldala is készül, online szolgáltatás esetén termék oldala készül. 

A Tag az Értékesítés során a www.nokaneten.hu webáruházát használja, mely biztosítja a vásárlója (továbbiakban: Vásárló) számára az online számlát és a bankkártyás vagy átutalásos fizetési módot. A számla Nagy Ágnes ev., Szolgáltató nevén kerül kiállításra automatikusan. A számla tétele az online termék neve, a megjegyzésbe beleírva: Közvetített szolgáltatás

A miniweboldal és a termékek, szolgáltatások adatlapjainak átírását a Szolgáltató végzi. A változtatni kívánt adatokat külön díj ellenében minden hónap 20-23-a között tudja a Tag a Szolgáltató számára eljuttatni e-mailben a hello@nokaneten.hu  e-mail címre.  Díjakkal kapcsolatos tájékoztatás a https://nokaneten.hu/kozossegi-weboldal/bovitsd-fejleszd/ linken elérhető.

III.2. A Tagság díja:

 1. Egyszeri belépési díj (Csatlakozási díj): A weboldalon feltüntetett aktuális összegért.
 2. Tagsági díj (negyedéves/éves): A weboldalon feltüntetett aktuális összegek irányadók. 
 3. Rendszerhasználati díj (jutalék): A Tag Értékesítése utáni 20 %-os mértékű díj, mely a weboldal és a webáruház használatát (technikai rendszer), a kassza (barion) szolgáltatás, a számlázási rendszer igénybevételét, valamint az automatizált e-mailek kiküldését és az ügyfélszolgálatot (a vásárlással kapcsolatos kérdések/problémák kezelése) tartalmazza. Rendszerhasználati jutalék elszámolása: minden hó elején (1-5. között) az előző hónap eladásait a Szolgáltató összegzi és az Értékesítések 80 %-át a Tag által kiállított számla ellenében a számlán szereplő bankszámlaszámra történő utalással teljesíti. 

III.3.  Tagság létrejöttének folyamata

 1. Vásárlás itt: https://nokaneten.hu/kozossegi-weboldal/
 2. Vásárlásnál kiválasztja a Tag, hogy negyedéves vagy féléves tagságot szeretne.
 3. Ajándékba kapja a NAN-Komplex vállalkozói kurzust.
 4. Vásárlás bankkártyával vagy utalással.
 5. Utalás esetén a összeg beérkezése után legkésőbb 3 munkanapon belül kapja meg a Tag a számlát.
 6. Bankkártyás fizetés esetén automatikusan kiküldésre kerül a számla. Ellenkező esetben 3 munkanapon belül a Szolgáltató pótolja.
 7. A Tag E-mailt kap a rendelésről.
 8. A Tag E-mailt kap a felhasználónévről és jelszóról és az Online tanfolyami rendszerbe való belépéssel kapcsolatos információkról (pl.: belépési linkről.) 
 9. Csomag tartalma:
 • Komplex Vállalkozói Kurzus:
 • Időt kérek kurzus
 • Vállalkozz tudatosan kurzus
 • Nők a Neten kurzus 
 • 90 napos útmutató a sikeres online vállalkozói léthez a közösségi  weboldalon (videó)

III.4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • A Szolgáltató biztosítja a felsorolt szolgáltatások rendelkezésre állását a Tagság teljes ideje alatt. 
 • A Tagot a saját szolgáltatásának/termékének értékesítéséről a Szolgáltató 1 munkanapon belül e-mail útján értesíti.
 • A Tag webáruházon keresztüli eladásáról a Szolgáltató állít ki számlát közvetlen a Vásárló felé.
 • A Szolgáltató a Tag szellemi termékeit öncélúan harmadik fél részére semmilyen formában nem adhatja ki.  
 • A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben vállaltak teljes és határidőre történő betartására. 
 • Szolgáltató köteles a weboldal karbantartását rendszeres elvégezni és tájékoztatni a Tagokat az esetleges problémákról.

III.5. Tag jogai és kötelezettségei

 • A Tag jogosult a Tagsághoz tartozó III.1-2. pontban körülírt szolgáltatások, eszközök igénybevételére.
 • A Tag feladata az Értékesítés végzése.
 • A Tag köteles a Szolgáltatótól érkező értesítés esetén 7 napon belül felvenni a kapcsolatot Vásárlóval, amennyiben a vásárolt szolgáltatás időpont egyeztetést igényel.
 • A Tag köteles a Rendszerhasználati jutalék elszámolása során számlát kiállítani a Szolgáltató felé a III.1. pontban foglaltak szerint.
 • A Tag köteles a III.7. pont szerinti előírásokat betartani és a jogtiszta tartalomért való felelősség körében helytállni.
 • A Tag köteles a Csatlakozási Díj és a Tagdíj megfizetésétől számított 3 hónapon belül kiépíteni a miniweboldalt.
 • Amennyiben a Tag a csatlakozási Díj megfizetésétől számított 6 hónapon belül passzív magatartást tanúsít, úgy a Csatlakozási Díj aktuális értékének figyelembevételével a különbözeti érték megfizetésére köteles a Tagság újraaktiválása érdekében. Passzív magatartásnak minősül, ha a tag a miniweboldalhoz szükséges komplex (sablonoknak megfelelő)  anyagok elkészítését és megküldését nem küldi meg az Alapítók részére.
 • A Tag tudomásul veszi, hogy az Értékesítés során a Vásárló felé önálló szolgáltatónak minősül.
 • A Tag által nyújtott szolgáltatások vagy értékesített termékek minőségéért a Tag tartozik felelősséggel. A Tag határozza meg a szolgáltatása/termékei tekintetében az Értékesítés és egyéb feltételeket (elállás, kellékszavatosság, panaszkezelés, szerződés megszűnése), melyek nem lehetnek ellentétesek a jelén ÁSZF tartalmával.  
 • A Tag köteles a Vásárlói adatainak kezeléséről megfelelően gondoskodni.
 • Amennyiben a Vásárló a Tag felé elállási jogot sikeresen érvényesít, úgy a Szolgáltatót nem érheti kár és a Rendszerhasználati jutalékot a Szolgáltató jogosult megtartani.
 • A Tag és a Vásárló közötti panaszkezelés során a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik. A Tag a saját szolgáltatásai/termékei szakmai színvonala és teljesítése körében kizárólagos felelősséggel tartozik.    

III.6. Tagság megszűnése/megszüntetése

 1. Ha a Tag a negyedéves / éves tagdíjat határidőre nem teljesíti, akkor a Tagsága megszűnik és 3 hónapig az online termékei, a miniweboldala „Vázlat” -tá minősül, tehát meg nem szűnik, csak a látogatók/Vásárlók számára elérhetetlen lesz, archiválásra kerül (továbbiakban: Archiválási időszak). Ha az Archiválási időszak elteltével Tagdíjat nem fizet, akkor az információk (miniweboldal tartalma, online szellemi termékek) véglegesen lekerülnek a weboldalról, minden egyéb online tárhelyről (Vimeo, Drive, Soundcleud stb.). A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Tag anyagainak letöltésére legkésőbb az Archiválási időszak lejárától számított 1 hét elteltéig. Amennyiben a Tag az Archiválási időszakban jelzi, hogy semmiképp sem szeretne további tagságot, úgy a bejelentéstől számított 1 hónap áll a rendelkezésére az anyagok letöltésére, mely nem lehet hosszabb mint az Archiválási időszak lejárta plusz 1 hét.
 1. A Tagság megszűnése esetén a Csatlakozási díj és a Tagdíj nem kerül visszatérítésre, kizárólag akkor, ha a Tag igazolja, hogy a Tagság tartalma nem került számára teljes körűen biztosításra. Amennyiben a Tag nem működik közre, vagyis aktívan nem vesz részt a Tagságával járó szolgáltatások, eszközök és jogosultságok igénybevételében az a Szolgáltató terhére nem róható fel és az a Csatlakozási Díj vagy a Tagdíj visszaigénylésének alapjául nem szolgálhat.
 1. Ha a Tag szolgáltatása a Szolgáltató, az Alapítók együttes megítélése vagy egy Vásárló megítélése szerint ütközik a közös értékrenddel, a jó erkölccsel, vagy a Szolgáltató által megfogalmazott Alap értékrenddel, a Szolgáltató előzetes írásbeli figyelmeztetésben foglalt határidő elteltével jogosult megszüntetni a Tagságot. Ez esetben a Csatlakozási Díj és a Tagsági Díj visszatérítése nem igényelhető.

III.7. Szerzői jogok

A Tag kizárólag jogtiszta tartalmakat oszthat meg a Nők a Neten weboldalon. Tartalomnak minősül minden kép, fotó, grafikai ábra, vizuális tartalom. A szerzői jogok megsértéséből eredő esetleges jogvitában kizárólag a Tag tartozik helytállási kötelezettséggel. Ilyen okból a Szolgáltatónak okozott mindennemű kár teljes körű megtérítésére köteles az érintett Tag. A Tag tudomásul veszi, hogy a „Szerző leszek!” blog alkalmazása során a Weboldalra videós anyagot feltölteni tilos, ellenkező esetben annak törlésével járó mindennemű költség megtérítésére kötelessé válik.

A Tag kiváló minőségű fényképekkel, grafikai anyagokkal, videós és szöveges tartalmakkal, hanganyagokkal képviselheti magát a Közösségi weboldalon. A Tag a videós anyagokat a Közösségi weboldal tagság keretein belül a Google Drive-ba tölti fel és a Szolgáltató helyezi el azt a megfelelő helyre. Amennyiben a videós anyag stílusa a Szolgáltató/Alapítók elvárásainak nem felel meg, annak közzétételét indokolás kíséretében megtagadhatják.  A Tag jogosult a  módosított tartalmat újra átküldeni a Szolgáltatónak.

 1. „SZERZŐ LESZEK!” 

A „Szerző leszek” szolgáltatás a I.3.1 pont szerinti Tagság alszolgáltatása, azonban külön a Tagságtól függetlenül igénybe vehető szolgáltatásnak is minősül. Jelen pontban a Tagságtól független igénybevétellel kapcsolatos feltételek kerülnek rögzítésre. A „Szerző leszek” egy online szakmai magazin, más néven szakmai blog szolgáltatás, amely havi rendszerességgel vehető igénybe. Több havidíj egyszerre történő megfizetésére is lehetőség van. Az igénybevétel során a III.7. pont betartása kötelező. A „Szerző leszek” blog igénybe vevője a továbbiakban: Igénybe vevő.

IV.1. „Szerző leszek” szolgáltatás tartalma:

 • belépési kódok a blog felületre
 • A blog használatát elősegítő tanfolyami anyagok (továbbiakban: Tanfolyami anyagok), melynek tartalma :
  • Adminisztráció és szabályok: 1. melléklet
  • Belépés a Szerző felületre: videó + 2. melléklet
  • Nagy Ágnes videója
  • Dr. Illés Nóra videója
  • Utasi Melinda videója 
  • Nők a Neten café és business videója
  • Blogbejegyzés videó youtuberól
  • Bloghoz képek videó youtuberól
  • Válts szintet: 3. melléklet
 • Az Igénybe vevő a hónap lejárta előtt egy héttel e-mail üzenetben emlékeztetőt kap.

IV.2. Az igénybevétel folyamata

 1. Vásárlás itt: https://nokaneten.hu/szerzo-leszek-tagsag/
 2. Vásárlásnál kiválasztható a tagság időtartama (hónapokban).
 3. Vásárlás Barion szolgáltatással vagy utalással is történhet.
 4. Bankkártyás fizetésnél a számla automatikusan – probléma esetén három munkanapon belül – kiküldésre kerül az Igénybe vevő által megadott e-mail címre.
 5. Átutalással történő fizetés esetén a pénzösszeg a Szolgáltató bankszámlaszámán történő jóváírást követő legkésőbb 3 munkanapon belül kerül kiküldésre a számla.
 6. A vásárlást követően az Igénybe vevő 1 munkanapon belül E-mailt kap a rendelésről, mely tartalmazza belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót, valamint a belépési linket.
 7. A belépési linken elérhetőek a „Szerző leszek!” tagsághoz tartozó  IV.1. “Szerző leszek” pontban jelölt anyagok.

IV. 3. Az Igénybe vevő jogai és kötelezettségei

 1. Igénybevevő egy hónapban 4 (négy) darab blogbejegyzés feltöltésére jogosult.
 2. Amennyiben az Igénybe vevő saját érdekkörében felmerült okból a havi 4 db blogbejegyzést nem teljesíti, úgy egy újabb hónap igénybevételével nem válik jogosulttá négynél több bejegyzést készíteni és közzétenni. Vagyis a blogbejegyzések fel nem használása esetén azok nem vihetőek tovább egy következő hónapra. 

Tilalmak és a bankkártyás fizetés szabályai

A következő a fejezetekben a Tag, a Vállalkozó, az Igénybe vevő és a Megrendelő együttesen: Ügyfél.

 1. A szolgáltatások újra értékesítésének tilalma

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt Termékek/Szolgáltatások bármely része (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, újra értékesítése, vagy hasznosítása szigorúan tilos a Szolgáltató vagy az Alapítók kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

 1. A szellemi alkotások tiszteletben tartása

A Szolgáltató és az Alapítók által készített Online Tanfolyam és Online Szolgáltatás anyagok a szerzői jogról szóló 1991. évi LXXVI. tv. szerinti szerzői jogi oltalomban részesülhetnek, azok kizárólag az Ügyfél személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Ügyfél a Szolgáltatótól és az Alapítóktól származó tudásanyag (tanfolyami segédletek is) elektronikus vagy egyéb formában történő megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére kizárólag a Szolgáltató/Alapítók írásbeli engedélye alapján jogosult.

 1. Bankkártyás fizetés

E lehetőség választásakor az Ügyfél átirányításra kerül a Barion fizetési szolgáltató biztonságos, online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára. Az online bankkártyás fizetések a  Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél e-mail értesítést kap a Szolgáltatótól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését. Az Ügyfél bankkártyás fizetés esetén a az általa megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről értesítést kap.

 1. A bankkártyás fizetés feltételei és menete


1. A fizetés a Barion fizetési szolgáltató szerverén végbemenő, magas biztonsági szintű, titkosítással lebonyolított tranzakcióval történik az Ügyfél bankkártyája adatainak megadásával. Ennek lépései a következők: 

 1. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése során az Ügyfél a fizetési mód kiválasztásánál a „Bankkártyás fizetés” feliratra kattint.
 2. Az oldal átirányítja a Barion fizetési szolgáltató biztonságos fizetési szerverére.
 3. Az Ügyfél megadja bankkártyájának adatait: a kártya elülső oldalán található számát, a lejárat idejét, illetve a hátoldalon lévő három számjegyű biztonsági kódot. Az Ügyfél ellenőrzi a megadott adatokat, és a fizetendő összeget.
 4. A „Fizetés” gomb megnyomásával elküldi a tranzakció adatait a fizetési szolgáltató felé.
  A „Fizetés” vagy „Mégsem” gomb megnyomására 25 perc áll rendelkezésre.
 5. A fizetést követően a fizetési szolgáltató automatikusan visszairányítja az Ügyfelet a Szolgáltató weboldalára, az így megjelenő oldalon az Ügyfél értesítést kap a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről, továbbá az Ügyfél automatikusan e-mail értesítést is kap a Szolgáltatótól.

2.  A Barion fizetési szolgáltató a Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express kártyákat fogadja el; valamint Barion e-pénz, amely készpénzzel és banki átutalással is eltölthető.

3.  Sikertelen tranzakció esetén a Barion fizetési szolgáltató visszairányítja az Ügyfelet a Szolgáltató oldalára, és a következő lehetőségeket ajánlja fel:

 • bankkártyás fizetés újraindítása: visszatérés a Barion fizetési szolgáltató fizetési felületére, az adatok újbóli megadása, a fizetés jóváhagyása; 
 • megrendelés törlése: a megrendelés visszavonása (megrendelési adatait, illetve annak törölt státuszát a regisztrált Vásárló a későbbiekben is látni fogja saját felületén).
  Felhívjuk az Ügyfél figyelmét, ha nem választ a megadott lehetőségek közül, és bezárja az ablakot, megrendelési adatai automatikusan törlésre kerülnek.

4. Sikertelen tranzakció esetén az Ügyfél automatikus e-mail értesítést kap a fizetés sikertelenségéről, amelyben a hiba okáról is kap információkat.

Elállás, felmondás, kellékszavatosság, kárfelelősség

 1. Elállás joga

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv értelmében:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

 1. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül gyakorolhatja, ha a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik. 19.§ (1) A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a megrendeléstől számított 14 nap lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.
 1. A jogi személy vásárlókat nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga. A vállalkozásoknak szóló termékek megrendelése esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy üzletszerű gazdasági tevékenysége céljából veheti igénybe a szolgáltatást és ekként nem minősülhet fogyasztónak.
 1. A fogyasztó elállási jogát a Szolgáltató részére erre irányuló egyértelmű szándékot kifejező nyilatkozat (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor  2. számú melléklete) alapján gyakorolhatja. A nyilatkozatot a fogyasztó e-mailben, vagy postai úton köteles megküldeni Szolgáltató részére. Kérem, hogy a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés számát és idejét! A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az 5.1. pontban rögzített elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.
 1. Sikeres elállás esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. 
 1. A Szolgáltató felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a digitális tartalmak letöltését, megtekintését követően a fogyasztó a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. m) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja, mivel „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.”

10. Felmondás

 1. Amennyiben a szolgáltatás jellegéből (időtartam) adódik, a Felek jogosultak a közöttük létrejött szerződést írásban, a másik félhez címzett nyilatkozattal, 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani.
 1. Súlyos szerződésszegés esetén Felek jogosultak a közöttük létrejött szerződést írásban, a másik félhez címzett nyilatkozattal és indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél írásbeli felszólítás ellenére sem tanúsít szerződésszerű magatartást. Mindkét fél súlyos szerződésszegése esetén a fizetési és oktatási teljesítések arányosan kerülnek megállapításra.

11. Kellékszavatosság

 1. A Megrendelő a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet szavatossági jogokat. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, egyéb esetekben egy év alatt évül el.
 1. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 1. Kárfelelősség
 1. Az Ügyfél köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni.
 2. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatások igénybevétele során személyesen és aktívan közreműködik. A Szolgáltatások által nyújtott fejlődésért és előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban Ügyfelet terheli. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Szolgáltatások sikerének központi eleme ő maga, valamint, hogy Vállalkozó e tekintetben nem ellenőrizheti az Ügyfelet. 
 3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben felsorolt kötelezettség betartásával és szakmai kompetenciájába tartozó feladatai teljesítéséért tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-ben hivatkozott szolgáltatások kielégítik az Ügyfél egyedi elvárásait, valamint arra sem, hogy valamennyi Ügyfél ugyanazokat az eredményeket éri el a Szolgáltatások igénybevételével.
 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa megküldött e-mail a levelező program technikai feltételei okán az Ügyfél részére spam, promóciók vagy közösségi levelek közé érkezik és ennek okán az Ügyfél önhibájából nem jut a szükséges információk birtokába. 
 1. A Szolgáltató mentesül azon kár megtérítése alól, melyet az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ilyen esetnek tekinthető különösen a Tárhelyszolgáltatónál felmerült működése hiba, az weboldal/webáruház nem a Szolgáltatót terhelő karbantartási feladatok elvégzésének hiányából fakadó leállása (vis maior).
 1. Külön szabályok utalás szerint: II.2. 2 , III.5. és III.7. pont.

Vegyes rendelkezések

 1. TITOKTARTÁS


1. Felek kötelesek a közöttük létrejött szerződés keretében tudomásukra jutott információkat,

adatokat, tényeket – időbeli korlátozás nélkül – üzleti titokként (üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. tv) bizalmasan kezelni és megőrizni, azokat nem jogosultak megismerhetővé, hozzáférhetővé tenni, illetve harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni.

2. „Bizalmas Információ” minden olyan adat, mely nagy nyilvánosság körében nem ismert és az Ügyfél üzleti, vagy személyes viszonyaival kapcsolatos. Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyféllel való ügyletei, az Ügyféllel történt egyeztetései, a lebonyolított tanácsadás, mentorálás, konzultáció foglalkozások során, vagy egyéb úton a tudomására jutott „Bizalmas Információt” nem osztja meg harmadik személyekkel, nem szolgáltatja ki és nem használja fel az Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató az Ügyfél „Bizalmas Információit” a legnagyobb körültekintéssel bizalmasan kezeli és a legmegfelelőbb erőfeszítéseket
teszi annak érdekében, hogy megőrizze és megóvja azokat a közzétételtől, jogosulatlan felhasználástól, kémkedéstől, megsemmisüléstől és jogtalan hozzáféréstől.

3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató akkor jogosult az Ügyfél nevét referenciaként használni, amennyiben ehhez az Ügyfél kifejezett nyilatkozatban hozzájárul.

 1. Vitarendezés és rossz hírnév keltésének tilalma

1. Abban az esetben, ha a Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött bármely jogviszonyuk tekintetében vita/jogvita alakul ki, vagy az Ügyfél részéről panasz merül fel, vállalják, hogy azt békés úton próbálják rendezni. Megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve – hatáskörtől függően – kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Kecskeméti Járásbíróság/Törvényszék illetékességét.

2. A Felek közötti vita/jogvita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem tanúsítanak becsület vagy a jóhírnév megsértésére (Ptk.: 2:45.§) alkalmas magatartást, valamint nem keltik egymás rossz hírnevét.

 1. Kép-, és hangfelvételek

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a programról és a tanfolyamokról kép-, és hangfelvétel készüljön. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatásokkal összefüggésben róla készült kép-, és hangfelvételeket a Szolgáltató jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint a Szolgáltató által a jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon használja fel, az Ügyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül.

 1. Részleges érvényesség


Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁSZF vagy az adott rendelkezés fennmaradó részének érvényességét, az az érvénytelen résztől eltekintve a Felek között érvényes marad.

 1. Panaszkezelés

1. Az Ügyfél személy jogosult panasszal élni, illetve szóban és írásban egyaránt jelezni, amennyiben a Szolgáltatás tartalma, a szolgáltatás nyújtása nem az előzetes tájékoztatás és egyeztetéseknek megfelelően teljesül.

2. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az online vitarendezési platform elérhetőségéről:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 1. Adatvédelem

A www.nokaneten.hu weboldalon külön Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató érhető el, mely a Megrendelések leadása során megadott személyes adatok kezelését, továbbítását stb. határozza meg. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokról, az ezzel kapcsolatos eljárási rendről, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek tiszteletét és védelmét.